Sist revidert: 15.11.2019. Vi tar gjerne imot dine tilbakemeldinger.

Vassdragshåndboka er ei lærebok og inneholder både teori og praktiske eksempler. Dermed danner Vassdragshåndboka grunnlaget for Sikringshåndboka. Sikringshåndboka har fokus på sikringstiltak mot flom og skred.

Vassdragshåndboka og Sikringshåndboka utfyller hverandre. Vassdragshåndboka er ei fysisk bok og tar for seg generell vassdragsteknikk, fagstoff og teori. Sikringshåndboka er digital og har fokus på sikringstiltak. Målgruppen for Vassdragshåndboka er planleggere, saksbehandlere og anleggspersonale som er involvert i vassdragsfaglig virksomhet. I tillegg vil boka tjene som referanse og oppslagsverk for kommuner, statlige etater, konsulenter med videre.

Fra baksideteksten fra Vassdragshåndboka (2010): "Veier, bebyggelse og annen infrastruktur blir hvert år skadet av flom og skred. Vassdragshåndboka er den eneste fagboka innenfor feltet som tar for seg utfordringer og tiltak med utgangspunkt i norske forhold. I bokas første del gis en grunnleggende innføring i hydrologi, flomberegninger, is i vassdrag, hydraulikk og erosjon, sedimenttransport og skred. Andre del tar for seg sikring mot flom, erosjon og vassdragsrelaterte skred, biotoptiltak og terskler og kulverter."

Vassdragshåndboka

Fergus, T. mfl. (2010) Vassdragshåndboka : Håndbok i vassdragsteknikk. 2. utg. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Errata i Vassdragshåndboka er en liste over rettelser av feil som har blitt oppdaget i Vassdragshåndboka.