Sist revidert: 05.06.2020. Vi tar gjerne imot dine tilbakemeldinger.

Her finner du en oversikt over hvordan du utfører sikringstiltak mot flom og erosjon. Moduler for de ulike sikringstypene beskriver hvordan man bygger sikringstiltakene. Modulene er praktisk rettet med tekst, figurer, bilder og videoer som viser arbeidsoperasjoner i og nær vassdrag. Det legges til grunn at prosjekteringen er utført etter fase 2: Prosjektering.

Innhold: Miljø og landskap | Erosjonssikring | Flom og oversvømmelse | Massetransport | Støttemoduler

Formålet med utføreslesfasen er å bygge sikringstiltaket på en god og sikker måte og i henhold til prosjektert løsning. I modulene for utførelse får du råd og veiledning om konkrete anleggsoperasjoner og hvordan de kan løses. Du får også råd for å unngå uønskede hendelser i anleggsperioden, både av teknisk og miljømessig art. I anleggsfasen kan området være utsatt for større påkjenninger enn når tiltaket er ferdig bygget. Modulene tar for seg anleggsoperasjoner som bygging anleggsvei, fundamentering, arbeid i vann, legging av stein, kryssing av vassdrag med anleggsmaskiner. Fasen består i å:

  • Avklare grunnlaget for utførelse ut fra prosjekteringa: Sjekk om de stedlige forholdene samsvarer med de prosjekterte. Det er mulig at for eksempel terrenget har forandret seg siden tiltaket har blitt prosjektert, spesielt hvis det har gått en del tid mellom prosjektering og utførelse. Revider prosjekteringa hvis nødvendig.
  • Avklare at du har nødvendige tillatelser og at utførelse skjer i forhold til gjeldende lover og forskrifter: De fleste sikringstiltak som er beskrevet i Sikringshåndboka krever behandling etter plan- og bygningsloven og dermed byggetillatelse fra kommunen. Noen tiltak vil også forutsette endringer i reguleringsplanen og/eller konsesjon etter vannressursloven. En sammenstilling av relevante lover og forskrifter for tiltak i og langs vassdrag finner du i modul G0.001: Lover og forskrifter.
  • Sørge for sikker og hensynsfull anleggsdrift: Anleggsdrift i og ved vassdrag kan være krevende. Vassdrag, spesielt vannføringa, forandrer seg stadig. Ta hensyn til det ved utførelse. I utførelsesmodulene finner du et kapittel om risikoreduserende tiltak, der vi framhever risiko, spesielt knyttet til arbeider ved vassdrag. Husk å inkludere risikomomentene i risikoanalysen og å oppdatere SHA-planen tilsvarende.

Sesongen påvirker anleggsvirksomhet i og langs vassdrag som for eksempel hekketid, gytetid, ferdsel langs vassdraget, frost i bakken eller vannføringen. Tilpass utførelsen til sesongen.

Kontroll og dokumentasjon av utført tiltak er vesentlig for å sikre at utførelsen er i henhold til prosjektert tiltak. Dette vil også danne grunnlaget for eventuelt vedlikehold og forbedringer i etterkant.

Velg sikringstype i lista under for å finne modulen som viser bygging av aktuelt tiltak.

Skisse av utførelse.

Miljø og landskap


Erosjonssikring


Flom og oversvømmelse


Massetransport


Støttemoduler