Sist revidert: 05.06.2020. Vi tar gjerne imot dine tilbakemeldinger.

Her finner du en oversikt over hvordan du prosjekterer ulike typer sikringstiltak mot flom og erosjon. Prosjektering dreier seg om å tilpasse sikringstiltaket til ulike tekniske krav og stedlige og miljømessige forutsetninger, beregne mengder/kostnader og utarbeide detaljtegninger og tekniske beskrivelser. Det forutsettes at du har gått gjennom innholdet i fase 1: Planlegging, der du finner grunnlaget for prosjekteringen. Resultatet av prosjekteringen bruker du for å utarbeide anbud for fase 3: Utførelse.

Innhold: Miljø og landskap | Erosjonssikring | Flom og oversvømmelse | Massetransport | Støttemoduler | Videre lesning

Formålet med prosjekteringsfasen er å dimensjonere og utforme tiltaket i detalj, og utarbeide tilstrekkelig grunnlag for utførelsesfasen. Fasen består i å:

  • Utarbeide og avklare prosjekteringsgrunnlaget fra planleggingsfasen: Gå gjennom lista under «Forstå situasjonen» i Fase 1: Planlegging, og avklar om dimensjoneringsgrunnlaget fra planleggingsfasen er nøyaktig nok for detaljprosjektering. Hvis det mangler noe for å utføre prosjekteringen, er det viktig at det innhentes - enten ved befaring, oppmålinger og beregninger, eller ved bestilling.
  • Dimensjonere detaljene i tiltaket etter stedlige forhold og gjeldende krav og anbefalinger: Bruk et hensiktsmessig prosjekteringsverktøy til å dimensjonere tiltaket i detalj, og utarbeid tekniske beskrivelser og tegninger av tiltaket – i plan, tverrprofiler og lengdeprofil. Ta gjerne utgangspunkt i forslaget til plandokument. Beskrivelsene brukes som grunnlag for utførelsen. Alle arbeidsoppgaver må kunne utføres med akseptabel risiko. Dette skal gjenspeiles i risikovurderinger og SHA-planen (sikkerhet, helse og arbeidsmiljøplan).
  • Utarbeide masseoverslag, mengdebeskrivelser og materialkrav som utgangspunkt for anbud: NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner eller Statens vegvesens prosesskoder brukes ofte. Sikringshåndboka anbefaler at NS 3420 legges til grunn for anbudsbeskrivelser for tiltak i vassdrag.

I modulene under finner du informasjon om hvordan du prosjekterer de ulike tiltakene mot flom og erosjon. Du finner dimensjoneringskrav og råd om utforming, både av teknisk og miljømessig art. En mer generell beskrivelse av de ulike tiltakene finner du i:

Velg sikringstype i lista under for å finne modulen som viser prosjektering av aktuelt tiltak.

Hva skal være med i et plandokument?

I forslag til plandokument finner du et eksempel på en struktur som inkluderer viktige momenter i et plandokument/høringsdokument for sikringstiltaket.

Tenk sikker anleggsutførelse allerede når du prosjekterer

  • Den prosjekterte løsningen må være mulig å bygge, både teknisk og med tanke på risiko under utførelse.
  • Dette danner et godt grunnlag for risikovurderinger og SHA-planen.
  • Modulene under fasen utførelse inneholder eksempler på risikoreduserende tiltak.


Miljø og landskap


Erosjonssikring

 


Flom og oversvømmelse


Massetransport


Støttemoduler


Videre lesning og referanser

Arbeidstilsynet (2020) Forskjellen på HMS og SHA. Tilgjengelig fra: https://www.arbeidstilsynet.no/hms/hms-i-bygg-og-anlegg/forskjellen-pa-hms-og-sha/#SHA-planen-unikforhvertenkeltbygge-elleranleggsprosjekt (Hentet: 03.02.2020).

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. (NS 3420:2019). Standard Norge.