Vi har offentliggjort modul F1.201: Erosjonssikring i bekker og kanaler i jordbrukslandskap, 4.4.2022

Figur 1: Bedre utviklet vegetasjon vil redusere næringsavrenning og stabilisere bekkeløpet. (Foto: Arne Jørgen Kjøsnes, NVE)

Modul F1.201: Erosjonssikring i bekker og kanaler i jordbrukslandskap gir tips til enkle og kostnadseffektive tiltak mot erosjon i små sakteflytende bekker i jordbrukslandskapet. Et jevnlig vedlikehold av naturlige og kanaliserte bekker som foreslått her, gir reduserte kostnader og bedrer forholdene for dyr og planter i kantvegetasjonen langs vassdraget.