Tabell 1: Krav til fundamenttykkelser for rørledninger. Tabellen er basert på Veibygging – Håndbok N200, Statens vegvesen, 2018.

  Fundamenttykkelse ved ulike grunnforhold
  Meget fast grunn Fast grunn Bløt grunn
  Berg, stein, betong, meget fast og hard morene eller leire. Grus/sand, fast og tørr leire, jevne grunnforhold. Torv, bløt silt, leire, masser som lett bløtes opp, ujevne grunnforhold.

Rørdiameter

(gjelder for alle materialer)

Bør vurderes avhengig av bl.a. fyllingshøyde og tilgjengelige fundamentmasser. Dersom stedlige masser tilfredsstiller kravene til maks. kornstørrelse, kan fundamenttykkelse reduseres til 150 mm. Ved masseutskifting med 500 friksjonsmasser, kan disse massene utgjøre fundamentet dersom de øverste 200 mm fyller vanlige krav til fundament. Ved stabilisering, støpt bunnfundament eller lignende, skal fundamentet være som for "Meget fast grunn".
DN < 400 mm  200 mm 150 mm
DN < 400–1200 mm 300 mm 200 mm
DN >1200 mm 400 mm 250 mm

Nominell diameter (DN) er et helt tall i millimeter som er tilnærmet lik diameteren på røret. 

For betongrør: DN = DI*

*Indre diameter