Tabell 1: Mulige tiltak for å øke kapasiteten i elveløpet.

Tiltak

Virkning

Eksempler

Begrensninger – vær obs!

Senkning av kritisk/begrensende elveprofil

 

Øker kapasiteten i kritisk profil, og kan bidra til at vannstanden oppstrøms senkes.

Mindre tiltak som kan gi stor effekt, avhengig av lokale forhold.

Fjerne eller senke terskler eller stryk – enten naturlige eller kunstige.

Innsjøer: Senke utløpsprofil.

Terskel med flere nivåer – avledning avhengig av vannstand.

Vannhastigheten kan øke. Kan medføre erosjon/bunnsenking oppstrøms.

Kan forverre flom-/erosjonsforholdene andre steder i vassdraget.

Utvidelse av kritisk/begrensende elveprofil

Øker kapasiteten i kritisk profil, og kan bidra til at vannstanden oppstrøms senkes.

Mindre tiltak som kan gi stor effekt, avhengig av lokale forhold.

Øke lysåpning under bruer.

Utvide elveprofilet i innsnevringer.

Innsjøer: Utvide utløpsprofil.

Kan forverre flom/erosjonsforholdene andre steder i vassdraget.

Øke hastighet i kritisk profil

Øker kapasiteten i kritisk profil, og kan bidra til at vannstanden oppstrøms senkes.

Mindre tiltak som kan gi stor effekt, avhengig av lokale forhold.

Økt fall/terskler oppstrøms for kritisk profil – f.eks. under smale bruer, ved kulverttilløp/-utløp.

 

Kan medføre erosjon/bunnsenking nedstrøms.

Kan forverre flom/erosjonsforholdene andre steder i vassdraget.

Senkning av elveløpet i områder med begrenset kapasitet

Gir elva mer plass. Kan bidra til å senke vannstanden i områder med begrenset kapasitet.

Masseuttak/opprenskning – enten til opprinnelig elvenivå eller under.

Etablere markert dypål der elva går ved lav vannføring.

Senke eksisterende flomsletter.

 

Vannhastigheten kan øke. Kan medføre erosjon/bunnsenking.

Kan medføre økt rasfare – viktig å sikre stabile elvebredder. Sjekk grunnforhold.

Masseuttak kan ha uheldige miljøvirkninger. Krever ofte konsesjon etter vannressursloven.

Kan forverre flom/erosjonsforholdene andre steder i vassdraget.

Utvidelse av elveprofilet i områder med begrenset kapasitet

Gir elva mer plass. Kan bidra til å senke vannstanden i områder med begrenset kapasitet.

Fjerne flomvoller, eller flytte dem i god avstand fra elvebredden.

Åpne eldre flomløp.

Etablere avlastende elveløp som tar deler av vannføringen ved flom.

Etablere flomsletter.

Arealkrevende.

Kan medføre økt masseavsetning ved lav vannføring.

Kan forverre flom/erosjonsforholdene andre steder i vassdraget.

Fjerne konstruksjoner/hinder som reduserer kapasiteten

 

Kan hindre oppstuving, og senke vannstanden oppstrøms.

Fjerning/ombygging av:

  • bruer med liten lysåpning
  • kulverter
  • utfyllinger i vassdraget
  • terskler

Økt hastighet nedstrøms. Kan medføre erosjon/bunnsenking.

Kan forverre flom/erosjonsforholdene andre steder i vassdraget.

Bygge konstruksjoner/utføre terrenginngrep som gjør at vannstrømmen ledes mer effektivt (glattere strømlinjer)

 

Kan øke hastigheten og/eller redusere sekundærstrømninger.

Bygge:

  • utfyllinger
  • ledevoller
  • buner

Økt hastighet. Kan medføre erosjon/bunnsenking.

Kan forverre flom/erosjonsforholdene andre steder i vassdraget.

Fjerne hindre som gir sekundærstrømninger og turbulens

Kan føre til mer effektiv strømning og senke vannstanden.

Fjerne:

  • stor stein
  • trær/kvist

Økt hastighet. Kan medføre erosjon.

Kan forverre flom/erosjonsforholdene andre steder i vassdraget.

Slike forhold bidrar til å gi vassdraget variasjon, og kan være gode hvile- og skyggeplasser for fisk.