Tabell 1: Positive og negative virkninger av terskler

 

Positive virkninger

Negative virkninger

Strømningsforhold og erosjon

Redusert vannhastighet gir mindre erosjonspotensiale og kan bidra til å stabilisere bunnen, elvebredden og sikre utsatte konstruksjoner mot erosjon.

Terskler bidrar til å opprettholde vannstand på stilleflytende partier

Terskler kan fungere som energidrepere i vassdrag med overkritisk strømning.

En hensiktsmessig utforming kan bidra til å styre vannstrømmen unna erosjonsutsatte partier.

Heving av vannspeilet kan føre til at vassdragsnære områder blir flomutsatt.

Erosjon kan oppstå på andre partier i elva som tidligere ikke har vært erosjonsutsatt

Erosjon, massetransport og sedimentering

Terskler kan bidra til å redusere massetransport ved at de virker som massebasseng.

Avsetninger vil på sikt føre til at en oppnår en slakere bunnhelning oppstrøms terskelen, som vil gi redusert erosjonspotensiale.

Erosjonsgroper på nedstrøms side av terskelen kan være attraktive gyteområder

 

Erosjon nedstrøms terskelen kan føre til at terskelen undergraves og kan gi stabilitetsutfordringer og medføre rasfare.

Heving av bunnivå på oppstrøms side kan medføre flomfare.

Problemer med nedslamming/gjengroing i terskelbassengene kan opTepstå.

Terskler kan endre på massebalansen i området slik at områdene nedstrøms utsettes for økt erosjon på grunn av redusert tilgang på sedimenter.

 

Is

I områder med problemer iskjøving i kaldværsperioder med lav vannføring, kan terskler bidra til å stabilisere isdannelse på overflata og hindre dannelse av sarr og bunnis.

 

Biologisk mangfold

Kan bidra til å skape variasjon i f.eks. kanaliserte vassdrag.

Kan bidra til å opprettholde en viss tilgang på sedimenter på vassdragsstrekninger utsatt for sterk bunnsenking.

Kan bidra til å opprettholde våtmarksområder og leveområder for fisk der vannføringen er redusert.

Terskelbassenger kan gi hvileplasser/skjulområder for større fisk.

Kan fungere som fiskesperre for å hindre oppgang til kraftstasjon eller tørrlagte elvestrekninger

Erosjonsgroper på nedstrøms side av terskelen kan være attraktive gyteområder

Kan ødelegge/redusere omfanget av gyteplasser for laks og ørret ved at strykstrekninger omgjøres til stillestående vann.

Ved store endringer i massetransport, strømningshastighet og vanndybde kan laks og ørret tape i konkurranse med arter som f.eks. gjedde, lake og ørekyt.

Ved sterk nedslamming, redusert strømningshastighet og økt vanndybde vil bunndyrsamfunn endres og bli mer likt fauna i stillestående vann.

 

Landskap og friluftsliv

Terskler og erosjonsgroper kan skape populære fiskeplasser.

Kan skape badeplasser eller kulper for rekreasjon og friluftsliv.

Kan endre fangstfordeling/bruksmuligheter mellom ulike strekninger.

Kan ha uheldige landskapsvirkninger og være et kunstig element i vassdragsmiljøet

Annet

Terskler kan bidra til å stabilisere grunnvannsnivået.

Terskelbasseng kan fungere som vannkilde for vanningsformål.

Terskler kan legge til rette for måling av minstevannføring

Kan endre grunnvansnivået.