Tabell 1: Mulige flomsikringstiltak - med virkning, fordeler og ulemper.

Tiltak

Demping

Avledning

Lokal sikring

Virkning

Fordeler/Bruksområder

Ulemper/Begrensninger

Flomdempings-/
fordrøyningsmagasiner

x

 

 

Magasiner etablert for å ivareta flomdemping i nedbørsfeltet.

Kan enten utformes med permanent vannspeil og ekstra kapasitet til fordrøyning, eller arealer i nærheten av elva der konsekvensen av oversvømmelse er liten.

Først og fremst egnet for mindre nedbørsfelt. Flomdempingen er størst like nedstrøms magasinet, og avtar med avstanden etter hvert som et større restfelt bidrar til avrenningen. Kan kombineres med alternative bruksformål når det ikke er flom. God erfaring fra bruk i forbindelse med overvannshåndtering i små, urbane nedbørsfelt.

Krever konstruksjon i vassdraget for luker/overløp. Krever drift/vedlikehold. Kan hindre fiskeoppgang. Effekten avtar med varigheten/volumet og med avstanden fra magasinet.

Endret flomregime nedstrøms kan påvirke vassdragsmiljø, sedimenttransport, gjengroing m.m.

Arealkrevende. Mulig interessekonflikt.

Øke fordrøyning i eksisterende innsjøer/vatn

x

 

 

Øke flomdempingspotensialet i eksisterende innsjøer i nedbørsfeltet gjennom å kontrollere utløpet.

Først og fremst egnet for mindre nedbørsfelt. Flomdempingen er størst like nedstrøms magasinet, og avtar med avstanden etter hvert som et større restfelt bidrar til avrenningen.

Krever konstruksjon for luker/overløp. Krever areal for økt fordrøyningsvolum.

Krever drift/vedlikehold.

Effekten avtar med varigheten/volumet og med avstanden fra magasinet.

Endret flomregime nedstrøms kan påvirke vassdragsmiljø, sedimenttransport, gjengroing m.m.

Kan gi vannstandsstigning i innsjøen og fare for oversvømmelse.

Mulig Interessekonflikt

Utnyttelse av eksisterende reguleringsmagasiner, eventuelt med ombygging for økt flomdemping

x

 

 

Eksisterende reguleringsmagasiner kan utnyttes til flomdemping gjennom manøvreringsstrategi. Eventuelt ombygging av eksisterende dammer for å øke flomdempingspotensialet, enten ved å heve HRV i magasinet og/eller senke utgangsvannstanden.

Flomdemping er oftest ansett som en positiv sideeffekt med vassdragsreguleringer for kraftproduksjon.

Først og fremst egnet for mindre nedbørsfelt. Flomdempingen er størst like nedstrøms magasinet, og avtar med avstanden etter hvert som et større restfelt bidrar til avrenningen.

Endret flomregime nedstrøms kan påvirke vassdragsmiljø, sedimenttransport, gjengroing m.m. Rask nedtapping kan i enkelte magasiner føre til økt fare for erosjon og skred.

Forhåndstapping i forbindelse med flom kan stå i konflikt med økonomiske interesser.

Ombygging krever konstruksjon med ny funksjon, og mulig ny vurdering av konsesjonsvilkår.

Hevingsmagasiner krever arealer for økt oppdemming, og kan føre til oversvømmelser.

Senkningsmagasiner senker vannstanden i magasinet permanent, og miljøkonsekvensene må vurderes.

Bevare og restaurere naturlig flomdempende arealer, som flomsletter, meandre, våtmark, myr, flomløp, vegetasjon og innsjøer

x

 

 

Naturtyper med en naturlig flomdempende effekt.

Effekten er avhengig av naturtypen.

Øker den generelle flomdempingen i nedbørsfeltet.

Godt egnet som generell forvaltningsstrategi for å hindre at flomstørrelsene i vassdraget øker.

Som regel positivt for biologisk mangfold langs vassdraget.

Flomdempingen som oppnås er vanligvis liten, og har størst effekt i små nedbørsfelt.

Myr gir liten grad av flomdemping når den er vannmettet.

Liten grad av lokal beskyttelse.

Fjerne eksisterende, eldre flomforbygning der konsekvensen av oversvømmelse er liten

x

 

 

Legger til rette for gjenetablering av flomsletter og flomløp.

Kostnadseffektivt. Gjenetablering av tidligere flommarker er ofte positivt for miljøet langs vassdraget.

Medfører at tidligere sikrede arealer oversvømmes.

Flomdempingen er avhengig av størrelsen på arealet  som åpnes i forhold til feltarealet. Som regel gir det liten effekt på flomforløpet nedstrøms.

Terskeldammer

x

 

 

Permeable terskler med begrenset høyde, som plasseres etter hverandre i vassdraget for å dempe flomvannføring, hindre erosjon og redusere massetransport.

Først og fremst egnet for mindre nedbørsfelt.

Kan være aktuelt et stykke oppstrøms kulvertinntak, for å hindre problemer med gjentetting.

Kan hindre fiskevandring. Krever jevnlig opprensking i masseførende vassdrag for å sikre at funksjonen er ivaretatt.

Flomavlasting i åpne elveløp

(x)

x

(x)

Bygge nye åpne elveløp for å avlede deler av flomvannføringen, og dermed avlaste hovedelva, forbi flomutsatte arealer

Åpne elveløp er positivt for vassdragsmiljøet, og har vanligvis bedre kapasitet enn lukkede vannveier.

Muligheter for å kombinere med fordrøyningstiltak.

Redusert vannføring over en strekning kan påvirke vassdragsmiljø, sedimenttransport og gjengroing. Krav til drift og vedlikehold.

Arealkrevende. Mulig interessekonflikt

Omlegging eller flytting av elveløp

 

x

x

Flytte/legge om elveløp for å hindre oversvømmelse av utsatte arealer.

Omlegging av elveløp kan utføres slik at det gir positive virkninger for biologisk mangfold langs elva.

Bør ikke forkorte elvestrekningen eller lages som rette kanaler.

Arealkrevende. Ofte omfattende inngrep i urørt natur. Mulig interessekonflikt.

Kapasitetsøkende tiltak i åpne elveløp

 

x

(x)

Øke hydraulisk kapasitet i elveløpet -  f.eks. ved utvidelse eller senking i kritiske snitt - og derved senke vannstanden oppstrøms

Kostnadseffektivt tiltak.

Kan føre til redusert fordrøyning og raskere/større flomtopper nedstrøms. Kan gi økning i vannhastighet og erosjonsproblemer oppstrøms. I mange tilfeller utfordrende å forstå langsiktig konsekvens av tiltaket.

Utvidelse av elveløpet er arealkrevende. Mulig interessekonflikt. Kan medføre økt masseavlagring på grunn av redusert vannhastighet.

Senkning av elveløpet ved masseuttak er omstridt fra et miljøperspektiv. Større uttak krever reguleringsplan etter vannressursloven. Kan medføre ustabile skråninger og økt rasfare.

Gjenåpne lukkede bekker/elver

 

x

 

Legge bekker, som tidligere har vært lagt i rør, i åpne elveløp.

Mindre begrensning på kapasiteten i forhold til kulverter.

Som regel lavere vannhastighet og muligheter for flomdemping. Ofte positivt for vassdragsmiljøet, estetikk og rekreasjon. Krever minimalt med drift og vedlikehold sammenliknet med rørløsninger, og har som regel lenger levetid. Bedre kontroll over tilstand til enhver tid.

Krever arealer og ev. fjerning av eksisterende konstruksjoner for åpne elveløp.

Kan være kostbart. Interessekonflikter.

Lukket flomavledning i rør/kulvert

 

x

 

Avlaste elva ved å avlede deler av vannføringen forbi flomutsatte arealer i rør/kulverter, og derved senke vannstanden.

Vanligvis mindre konflikter mhp. eksisterende arealbruk i forhold til åpen flomavledning.

Krav til drift og vedlikehold.

Redusert vannføring over en strekning kan påvirke vassdragsmiljø, sedimenttransport og gjengroing.

Begrenset kapasitet. Begrenset levetid.

Ofte betydelig risiko for oversvømmelse og skader hvis løsningen ikke fungerer som tiltenkt eller går tett/full.

Lukket flomavledning i tunnel

 

x

 

Avlaste elva ved å avlede hele/deler av vannføringen forbi flomutsatte arealer i tunneler

Vanligvis mindre konflikter mhp. eksisterende arealbruk i forhold til åpen flomavledning.

Kostbart. Krav til drift/vedlikehold.

Redusert vannføring over en strekning kan påvirke vassdragsmiljø, sedimenttransport og gjengroing.

Ofte enorme dimensjoner. Krever ofte spesielle og kostbare innløps- og utløpskonstruksjoner for å tilpasses terreng, sikre høy effektivitet, hindre luftmedrivning, drepe energi m.m.

Flomverk med tetning

 

 

x

Konstruksjoner som hindrer oversvømmelse av lokalt flomutsatte arealer, og bidrar til å avlede flommen

Gir god beskyttelse mot oversvømmelse lokalt opptil dimensjonerende flom. Gir også beskyttelse mot skader fra massetransport, isgang og erosjon.

Ofte omfattende terrenginngrep. Arrangementer knyttet til drenering, tetting og pumpestasjoner kan være kostbare, og krever en del drift og vedlikehold.

Ofte betydelige konsekvenser ved brudd.

Gir kun lokal beskyttelse, og kan føre til noe redusert fordrøyning, samt fare for at flomproblemene forverres andre steder i vassdraget.

Flomverk uten tetning og ledevoller

 

 

x

Konstruksjoner som avleder flommen eller reduserer hastigheten og erosjonspotensialet på innsiden.

Gir også beskyttelse mot skader fra massetransport, isgang og erosjon.

Kostnadseffektivt.

Gir kun lokal beskyttelse, og kan føre til at flom- og erosjonsproblemene forverres nedstrøms

Alternative flomverk: automatiske eller organisatoriske

 

 

x

Midlertidige konstruksjoner som hindrer oversvømmelse av lokalt flomutsatte arealer. Kan enten være helautomatiske løsninger som trer i kraft når flommen når et visst nivå, eller settes opp manuelt ved flomvarsel.

Medfører små/ingen terrenginngrep sammenliknet med permanente flomverk, og få visuelle spor så lenge flomverket ikke er i drift.

Manuelle/organisatoriske flomverk krever reaksjonstid og mannskap å sette opp, og er ikke godkjent som teknisk flomsikring ihht. krav om flomsikker byggegrunn i Byggteknisk forskrift.

Alternative flomverk: manuelle nødløsninger

 

 

x

Sandsekker, vannfylte pølser eller liknende som settes opp manuelt ved varsel om flom. Oftest brukt i beredskapssituasjoner.

Medfører små/ingen terrenginngrep sammenliknet med permanente flomverk.

Fleksible i forhold til plassering og høyde. Kan også brukes til forhøyning av eksisterende lokal flomsikring.

Organisatoriske tiltak krever reaksjonstid og mannskap å sette opp, og er ikke godkjent som teknisk flomsikring ihht. krav om flomsikker byggegrunn i Byggteknisk forskrift.

Oppfylling av flomutsatte arealer, heving av lokal byggegrunn.

 

 

x

Hindrer oversvømmelse lokalt ved heving av grunnen til flomsikkert nivå.

Oftest brukt i forbindelse med ny bebyggelse/enkeltbygg, for å oppnå lokal flomsikker byggegrunn ihht. Byggteknisk forskrift.

Bygging i flomsone bør i utgangspunktet unngås.

Gir kun lokal beskyttelse. Påvirker vassdragets naturlige fordrøyning og strømningsforhold, og kan føre til at flomproblemene forverres lenger nedstrøms i vassdraget.

Konstruksjonsmessige tiltak

 

 

x Hindrer flomskader lokalt ved å dimensjonere og konstruere en flomutsatt bygning slik at den tåler belastningen.

Oftest brukt i forbindelse med flomsikring av enkeltbygg. Få store visuelle inngrep.

Gir kun lokal beskyttelse av enkeltbygg. Reduserer ikke risiko for flomskader på arealene rundt.

Kan være kostbart.