Sist revidert: 05.06.2020. Vi tar gjerne imot dine tilbakemeldinger.

Resultatet av en flomberegning er vannføring på et bestemt sted i vassdraget. Videre kan også vannhastighet og vannstand blir beregnet. I denne modulen finner du en trinnvis beskrivelse om hvordan du gjennomfører en flomberegning.

Innhold: Metoder for flomberegningArbeidsgang for flomberegning | Videre lesning

Denne modulen er en støttemodul til fase 1: Planlegging av tiltak mot flom og erosjon.

Det er store lokale og regionale variasjoner i den spesifikke flomstørrelsen og derfor er lokal kunnskap om feltet nyttig. Kjennskap til hydrologien i feltet er avgjørende for å kunne gjøre gode flomberegninger. Som følge av svært begrenset datagrunnlag i mange felt er det viktig å vurdere rimeligheten fra flomanalyser. 

De høyeste observerte spesifikke flomverdiene er fra Hordaland, Telemark og Nordland. Disse verdiene varierer fra 4000 til 5300 l/s·km². Feltarealene varierer fra 3 km² til 37 km². Ut fra erfaringer fra felt med observasjoner anbefales at resultatene fra en flomberegning sjekkes nøye der den spesifikke 200-års flommen er under 2000 l/s·km² og over 5000 l/s·km² (NVE 07/2015, s. 44).

Metoder for flomberegning

Det er flere metoder som kan brukes til flomberegning. Valg av metode gjøres ut fra flere kriterier der det viktigste er hva som er formålet med beregningen. Hvilket datagrunnlag som er tilgjengelig er også av betydning for valg av metode.

Nedenfor er gitt de metoder som brukes. De tre første kan brukes for prosjekter med liten konsekvens og der det ikke er krav i regelverket om flomberegning. For formål som krever dokumentasjon i henhold til lover og regler, som for eksempel som dimensjoneringsgrunnlag for dammer, skal flere metoder brukes. De to siste metodene er mest presise, men også mest omstendelige.

Hvor mye regn kan du forvente?

Nedbørintensitet knyttet til gjentaksintervall blir framstilt i intensitet-varighet-frekvens kurver (IVF) kurver. Slike kurver er beskrevet i NVE (07/2015, s. 16). IVF-verdier fra målestasjoner finner du på Norsk klimaservicesenter.

Arbeidsgang for flomberegning

Ved flomberegninger må man vanligvis gjennom følgende trinn (etter NVE veileder 04/2011 Retningslinjer for flomberegninger til § 5-7 i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg):

 1. Fremskaffe nødvendig grunnlagsmateriale for å definere oppgaven. For eksempel hvilket sted/steder skal det utføres flomberegninger for, hvilken størrelse/gjentaksintervall på flommen er ønsket, med mer.
 2. Bestem feltparametere (for eksempel med Nedbørfelt-Vannføring-INdeks-Analyse NEVINA).
 3. Velg ut aktuelle målestasjoner (NVE Atlas, hydrologiske data) og dataserier (Hydra II database).
 4. Kontroller datakvaliteten på tidsseriene som skal brukes.
 5. Vurder hvilke metoder som er egnet basert på blant annet datagrunnlag, kvaliteten til datagrunnlaget, feltparametere og ønsket gjentaksintervall.
 6. Estimer flomverdier med formelverk.
 7. Utfør flomfrekvensanalyser (hvis det finnes aktuelle stasjoner/dataserier).
 8. Ved bruk av flommodulen i PQRUT (nedbør-avløpsmodell):
  • Bestem flommodellparametere.
  • Bestem hvilket tidsskritt og hvilken varighet som skal legges til grunn.
  • Skaffe til veie ekstremnedbør (og eventuelt grunnlag for beregning av snøsmelting) og konstruer nedbørforløp.
 9. Ved bruk av Rasjonale formel (nedbør-avløpsformel):
  • Bestem C-verdien.
  • Bestem konsentrasjonstiden.
  • Skaffe til veie ekstremnedbørverdier.
 10. Sammenlign og vurder beregnede flomstørrelser kritisk i forhold til resultater fra de ulike metodene som er brukt.
 11. Kontrollere om de beregnede flomstørrelsene er rimelige. Sammenlikne med resultater fra andre aktuelle beregninger i samme vassdrag og/eller i regionen, hvis det finnes slike.
 12. Velg endelige flomstørrelser ut fra en samlet faglig vurdering.
 13. Utfør en følsomhetsanalyse ved behov.
 14. Vurdere effekten av klimaendringer og legg til et eventuelt klimapåslag.

Hvordan ta hensyn til klimaendringer?

Rapporten Klimaendring og framtidige flommer i Norge (NVE 81/2016) beskriver hvordan flommene vil forandre seg på grunn av klimaendring. Du finner også informasjon på Norsk klimaservicesenter som har hovedmålet om å gi beslutningsgrunnlag for klimatilpasning i Norge.

Husk å skille mellom (Norsk klimaservicesenter, 2/2015):

 • Klimafaktor: Faktoren en må multiplisere dagens dimensjonerende nedbørverdier med for å få et mål for fremtidig dimensjonerende nedbørverdier.
 • Klimapåslag: Prosentpåslaget en må legge til dagens dimensjonerende flomvannsføringsverdi med for å få et mål for fremtidig dimensjonerende flomvannsføringsverdi.
 • Klimatilpasning: Planlegging og tiltak som tar høyde for hvordan klimaet kan komme til å endre seg i framtiden.

Videre lesning og referanser 

Norsk klimaservicesenter (2/2015) Klima i Norge 2100 – Kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning oppdatert i 2015. Rapport nr. 2/2015. Oslo: Klimaservicesenterets nettportal.

Norsk klimaservicesenter (2020) Gjør deg klar for fremtidens vær. Tilgjengelig fra: https://www.klimaservicesenter.no/ (Hentet: 17. mars 2020).

Norsk klimaservicesenter (2020) Nedbørintensitet. Tilgjengelig fra: https://www.klimaservicesenter.no/faces/desktop/idf.xhtml (Hentet: 3. juni 2020).

NVE (04/2011) Retningslinjer for flomberegninger til § 5-7 i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg. Retningslinjer nr. 04/2011. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat.

NVE (07/2015) Veileder for flomberegninger i små uregulerte felt. Veileder nr. 07/2015. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat.

NVE (13/2015) Nasjonalt formelverk for flomberegning i små nedbørfelt. Rapport nr. 13/2015. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat.

NVE (81/2016) Klimaendring og framtidige flommer i Norge. Rapport nr. 81/2016. Oslo. Norges vassdrags- og energidirektorat.

NVE (85/2016) Flomdata - Utvalg og kvalitetssikring av flomdata for flomfrekvensanalyser Rapport nr. 85/2016. Oslo. Norges vassdrags- og energidirektorat.

NVE (2020) HBV-modellen. Tilgjengelig fra: https://www.nve.no/hydrologi/analysemetoder-og-modeller/hbv-modellen/ (Hentet 3. juni 2020)

NVE (2020) PQRUT-flommodell. Tilgjengelig fra: https://www.nve.no/hydrologi/analysemetoder-og-modeller/pqrut-flommodell/ (Hentet 3. juni 2020)